หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

งาน/แผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) หรืองาน/แผนงาน/โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครอบคลุมถึงการจัดซื้อ การเช่าคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมโยง ซอฟต์แวร์ ระบบต่าง ๆ โปรแกรมประยุกต์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ตลอดจนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์อื่นใดที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามที่ส่วนราชการส่วนกลาง (กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ หรือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) กำหนด
เพื่อให้การขออนุมัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ สทนช. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งให้มีการใช้เกณฑ์มาตรฐานเดียวกันในการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ สทนช. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (คณะกรรมการฯ) พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑ ล้านบาทขึ้นไป
๒. ให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำ สทนช. ลงนามในคำรับรอง แผนงาน/งาน/โครงการ ก่อนนำส่งคณะกรรมการฯ
๓. จัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ดังนี้
๓.๑ กรณีการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่เสนอใช้เงินงบประมาณแผ่นดินไม่เกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาท ต้องจัดทำเอกสารตามแบบข้อเสนอโครงการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ สทนช. พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๓.๒ กรณีการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่เสนอใช้เงินงบประมาณแผ่นดินเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ต้องจัดทำเอกสารตามแบบข้อเสนอโครงการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เพื่อขอความเห็นชอบเป็นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
จำนวนไม่น้อยกว่าองค์คณะของกรรมการ และรูปแบบเอกสารดิจิทัล และนำส่งประธานคณะกรรมการฯ
ผ่านเลขานุการคณะกรรมการฯ เป็นลายลักษณ์อักษร
๔. แผนงาน/งาน/โครงการ ที่เสนอขอความเห็นชอบจะต้องสอดคล้องกับนโยบาย แผนหรือยุทธศาสตร์ ด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของ สทนช. หรือของประเทศ, สอดคล้องกับกฎ ระเบียบและภารกิจของหน่วยงาน และต้องพิจารณาถึงความซ้ำซ้อน ความจำเป็น ความเหมาะสมหรือความพอดีกับ
การใช้งาน, การบูรณาการระหว่างส่วนราชการหรือหน่วยงาน, มาตรฐานของระบบและอุปกรณ์และความเข้ากันได้ เป็นต้น
๕. คณะกรรมการฯ จะพิจารณาโครงการเฉพาะระบบหรือรายการที่เป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น การจัดทำราคาค่าใช้จ่าย ต้องให้แยกชัดเจน ทั้งนี้ หากการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่เสนอใช้เงินงบประมาณแผ่นดินเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ต้องเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอให้คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจแลสังคม) พิจารณาต่อไป
๖. การพิจารณาความเหมาะสมของราคาและคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด ทั้งนี้ ให้เริ่มใช้เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์นับตั้งแต่วันที่ประกาศกำหนดเป็นต้นไป
๖.๑ กรณีที่เรื่องอยู่ในระหว่างการพิจารณา คณะกรรมการฯ สามารถใช้ดุลพินิจที่จะให้หน่วยงานปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามที่มีการประกาศกำหนดได้
๖.๒ กรณีที่จำเป็นต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่นอกเหนือไปจากที่มีกำหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไว้ข้างต้น ให้ระบุเหตุผลความจำเป็นให้ชัดเจน
๖.๓ กรณีไม่มีเกณฑ์ราคากลางตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดให้ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง และ/หรือแสดงรายละเอียด
การคำนวณราคาอ้างอิงตามหลักเกณฑ์แนวทาง และวิธีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๗. คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ที่ขอความเห็นชอบจัดหา ต้องไม่เจาะจงระบุยี่ห้อ ให้เป็นการระบุในเชิงวิชาการและเปิดกว้าง
๘. แผนงาน/งาน/โครงการ ที่จะต้องเสนอของบประมาณประจำปี ให้จัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอของบประมาณประจำปี ยกเว้นกรณีใช้เงินนอกงบประมาณหรือเป็นการจัดซื้อโดยไม่ต้องของบประมาณประจำปี

หมายเหตุ
๑. ระบบคอมพิวเตอร์ หมายถึง ระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล ระบบงาน ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ร่วมกัน
๒. หน่วยงานที่จะเสนอต้องจัดทำรายละเอียดเสนอคณะกรรมการฯ ดังนี้
๑) งาน/แผนงาน/โครงการอยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ ต้องพิจารณา ให้จัดทำแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ สนทช.
๒) งาน/แผนงาน/โครงการมูลค่าตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาท ให้จัดทำตามแบบข้อเสนอโครงการฯ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศใช้
๓. สำหรับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ของคณะกรรมการฯ ต้องพิจารณาเห็นชอบ จะต้องนำผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์นั้นมารายงานต่อคณะกรรมการฯ ทราบด้วย โดยหน่วยงานเจ้าของนำส่งรายละเอียดข้อกำหนดและขอบเขตของงาน พร้อมรายการที่จัดหามาได้ตามสัญญา มาที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ