หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และเผยแพร่ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนดมาตรฐานเทคโนโลยี รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  2. ศึกษา ติดตาม กำหนดแนวนโยบายมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศแผนบริหารความเสี่ยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแผนบริหารความต่อเนื่อง
  3. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทำแผนพัฒนา กำกับ ดูแล ติดตั้ง แก้ไขปัญหาการใช้งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเครื่อข่าย ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และอุปกรณ์ประกอบ
  4. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา กำกับดูแล ระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร เว็บไซต์ และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
  5. บริการ เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
  6. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทำแผนพัฒนา กำกับ ดูแล ติดตั้ง แก้ไขปัญหาการใช้งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบสื่อสาร ให้บริการอุปกรณ์ระบบภาพและเสียง ระบบโทรศัพท์ ระบบวิทยุสื่อสาร ระบบกล้องวงจรปิด และระบบประชุมทางไกล
  7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย