ทำเนียบผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

นายชยันต์  เมืองสง

รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (DCIO)
และผู้บริหารข้อมูลระดับสูงประจำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (DCDO)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2565 – ปัจจุบัน


นายสำเริง แสงภู่วงค์

ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (CIO)

ดำรงตำแหน่งเมื่อ 26 เมษายน 2561 – 31 กันยายน 2564