ติดต่อ

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ (ทส.อน.)
อาคารจุฑามาศ ชั้น 3 89/168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทร : 0 2554 1800
Fax : 0 2521 9140
Email : onwr@onwr.go.th