ผู้อำนวยการนางสาวเพชรี เจริญชัยชนะ
ผชช.พข. รก.แทน ผทส.อน.