กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

          1) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และเผยแพร่ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กำหนดมาตรฐานเทคโนโลยีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
          2) ศึกษา ติดตาม กำหนดแนวนโยบายมาตรฐานรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ แผนบริหารความเสี่ยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนบริหารความต่อเนื่อง
          3) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทำแผนพัฒนา กำกับ ดูแล ติดตั้งแก้ไขปัญหาการใช้งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเครือข่าย ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และอุปกรณ์ประกอบ
          4) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา กำกับดูแล ระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร เว็บไซต์ และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
          5) บริหาร เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
          6) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทำแผนพัฒนา กำกับ ดูแล ติดตั้ง แก้ไขปัญหาการใช้งานซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบสื่อสารให้บริการอุปกรณ์ระบบภาพและเสียง ระบบโทรศัพท์ ระบบวิทยุสื่อสาร ระบบกล้องวงจรปิด และระบบประชุมทางไกล
          7) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานชองหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือได้รับมอบหมาย