Category: Uncategorized

ทำเนียบผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

ทำเนียบผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง นายชยันต์  เมืองสง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (DCIO)และผู้บริหารข้อมูลระดับสูงประจำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (DCDO) ดำรงตำแหน่งเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2565 – ปัจจุบัน นายสำเริง แสงภู่วงค์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (CIO)ดำรงตำแหน่งเมื่อ 26 เมษายน 2561 – 31 กันยายน […]

Continue reading